Verhuurvoorwaarden

 

1) De gehuurde materialen werden in goede functionerende staat meegenomen of bezorgd. De huurder kan verlangen dat het gehuurde materiaal bij het afhalen eerst getest wordt naar de werking. Bij werking op dat ogenblik is de huurder verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal.

 

2) Iedere schade aangebracht aan het gehuurde materiaal, hetzij door de huurder, hetzij door derden zal door de huurder volledig vergoed worden tegen taxatievoorwaarden van desbetreffend materiaal binnen de 10 dagen nadat de eventuele schade werd toegebracht (direct bij fuiven).

 

3) De waarborgsom wordt contant betaald door de huurder bij afhaling of bij levering. De waarborgsom wordt integraal terugbetaald indien het gehuurde materiaal in dezelfde staat wordt ingeleverd als werd afgeleverd. Betalingen geschieden contant na inlevering van het materiaal of via overschrijving.

 

4) Wanneer op de terugbrengdatum het gehuurde materiaal niet werd teruggebracht, wordt er per supplementaire dag een bijkomende daghuurprijs aangerekend.

 

5) De huurder kan zonder verwittiging en akkoord van de verhuurder geen uit- of inwendige veranderingen doen aan het gehuurde materiaal.

 

6) Bij annulering van het gehuurde materiaal 24 uur voor de verhuurdatum zal 50% van de huurprijs aangerekend worden. Op de huurdag bedraagt dit 70% van de huurprijs.

 

7) De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen die zich voordoen door verkeerd gebruik of werking van de gehuurde materialen.

 

8) De plaats waar het materiaal gebruikt wordt, zoals de ligging en eventueel telefoonnummer, moet vermeld worden. Magirus Events moet altijd toegang krijgen tot het verhuurde materiaal.

 

9) Onderverhuur is niet toegestaan tenzij met toelating van Magirus Events. Het materiaal blijft ten aller tijde eigendom van Magirus Events en kan niet door derden worden opgekocht.

 

10) Tijdens de huurtijd is de huurder altijd volledig aansprakelijk voor al de gehuurde materialen. Voor alle mogelijke risico's die zich kunnen voordoen, zoals brand, diefstal,beschadiging, ongevallen en andere is hij verantwoordelijk. Elke herstelling die het gevolg is van het voorgaande is volledig ten laste van de huurder. De minderwaarde op de gehuurde materialen die zich zouden manifesteren door toedoen van deze of andere risico's moet door de huurder aan Magirus Events betaald worden.

 

11) Alle eventuele keuringen zijn volledig ten laste van de huurder.